Waarom nieuwonderwijsdenken.nl

De wereld verandert snel en daarmee verandert ook wat leerlingen moeten leren op school. De leerling heeft naast taal en rekenen ook vaardigheden en zelfkennis nodig om in de snel veranderde wereld als wereldburger zijn eigen weg te kunnen bepalen. De vraag is hoe richten wij het onderwijs in om alle gebieden op elkaar te laten aansluiten en in ontwikkeling te zetten? Wat heeft een school nodig om het onderwijs van de toekomst aan te bieden? Welke professionele houding en organisatie is onderliggend nodig voor een lerende organisatie die zijn eigen onderwijs inricht?   Vele scholen hebben of gaan zich deze vragen stellen.  

Het nieuwonderwijsdenken.nl is een maatschappelijk initiatief om informatie te delen en inspiratie te bieden om een verbinding te maken tussen het  "Waarom" en de praktische "Hoe" en "Wat".  De afgelopen jaren is vanuit OnsOnderwijs2032  en vele andere initiatieven de urgentie op tafel komen te liggen om een nieuwe blik te werpen op ons onderwijssysteem.  Met onze bundeling van informatie en inspiratie is de hoop dat nieuwonderwijsdenken.nl een bijdrage kan leveren tot een nieuw onderwijs denken en het zetje kan geven om met het toekomstgericht onderwijs te starten. 


Eigenaarschap binnen toekomstgericht onderwijs

In het nieuwe onderwijs denken is eigenaarschap  een belangrijk onderdeel van de inrichting van het onderwijs van de toekomst. Het zelfsturend vermogen van een leerteam,  leerkracht en leerling is de drijvende kracht achter het nieuwe onderwijs denken.  Binnen het starten van het toekomstgericht onderwijs zien wij het belang om het vanuit het team te laten groeien. Elke school heeft zijn eigen dynamiek binnen en buiten de school. Wij zijn van mening dat een standaard aanpak niet werkt maar dat het maatwerk is in samenspraak met de omgeving en kennis en kunde van het team. Vanuit een continue proces van verbetering wordt het toekomstgericht onderwijs op deze manier een school van elkaar. 

Inspiratiefilm Onderwijs 2032


Curriculum toekomstgericht onderwijs

Een belangrijke kracht achter het nieuwe onderwijs denken is het leerplan die een school wilt vormgeven. Elke school heeft hierin zijn eigen keuze. Zijn eigen identiteit is de kern waaruit deze wordt vormgegeven.  De talenten van leerkrachten en ouders kunnen een fantastische bijdrage leveren om invulling te geven aan het nieuwe curriculum. Laat u inspireren door allerlei scholen die een start hebben gemaakt naar het toekomstgericht onderwijs. De inspiratiemuur kan de nodige inhoud geven. Onderstaand staan twee presentaties van nieuwonderwijsdenken.nl die richting kunnen geven aan de inhoud en organisatie binnen een school.

Inspiratiefilm Leerling 2020